Náhradní plnění

Podle nového zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platné od 1. 1. 2005 je stanoveno dle § 81 odst. 1, že každý zaměstnavatel, který má více jak 25 zaměstnanců, je povinen zaměstnat 4% osob se zdravotním postižením.

Podle Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, §81, odst. 2 - povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením ve výši povinného podílu plní zaměstnavatel těmito způsoby:

a) zaměstnáváním občanů se zdravotním postižením ve výši povinného podílu / 4%, tj. 1 pracovník na každých 25 zaměstnanců/

b) odebíráním výrobků od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50% osob se zdravotním postižením (jedná se o cenu výrobku, služeb nebo jiných plnění bez DPH)

c) odvodem do státního rozpočtu. Výše tohoto odvodu činí ročne za každého zdravotně postiženého, o kterého nebyl splněn povinný podíl činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy. (průměrnou mzdu na jednotlivá čtvrtletí zveřejnuje MPSV ČR). Odvod do státního rozpočtu není nákladovou položkou zaměstnavatele, poněvadž se jedná o sankční poplatek.

Uvedený podíl je možné plnit i kombinací všech uvedených způsobů s výjimkou zaměstnavatelů, kteří jsou organizační součástí státu, nebo jsou zřízeny státem. Tito zaměstnavatelé nemohou plnit tento podíl dle odst. c, tzn. odvodem do státního rozpočtu. Podle § 81 odst. 5 se způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu pracovníků řídí prováděcí vyhláškou MPSV 518/2004 Sb. Tato vyhláška určuje výpočet povinného podílu tak, že z celkového objemu plateb uskutečněných organizacím, které mají oprávnění poskytovat náhradní plnění ve stanoveném kalendářním roce se odečte DPH a výsledná částka se podělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí daného roku. Odběratel si v daném čtvrtletí započte pouze takový počet osob, který odpovídá průměrnému, přepočtenému počtu osob se zdravotním postižením, které v daném čtvrtletí zaměstnává dodavatel. Z uvedeného vyplývá, že kupř. při třech zaměstnancích se zdravotním postižením je možné provést odpočet na tři neplněné osoby u odběratele při odběru zboží a služeb v celkové částce cca 380 tis. Kč. Odběry zboží a služeb nad tuto částku již započítat nelze. Dodavatel náhradního plnění by tedy měl u každého potvrzení o náhradním plnění uvádět kolik osob se zdravotním postižením bylo u odběratele nahrazeno. Další postupy a detaily stanovení povinného podílu a případných odvodů u zaměstnavatel jsou stanoveny prováděcí vyhláškou MPSV 518/2004 Sb.

Příklad výpočtu náhradního plnění a odvodu do státního rozpočtu:

zaměstnanců celkempovinný podíl zdravotně postiženýchodvod do st.rozpočtu v případě neplnění ZPnáhradní plnění za chybějící ZP
25 1 45 000 Kč 126 000 Kč
50 2 90 000 Kč 252 000 Kč
100 4 180 000 Kč 504 000 Kč
1 000 40 1 800 000 Kč 5 040 000 Kč

Odvod do státního rozpočtu je 2,5 násobek průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí sledovaného roku za jednoho nesplněného zdravotně postiženého zaměstnance. Náhradní plnění je 7 násobek průměrném mzdy za 1. – 3. čtvrtletí sledovaného roku ze jednoho nesplněného zdravotně postiženého zaměstnance. Pro výpočet byla použita výše průměrné mzdy 18.000,- Kč