Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PELING MEDIA CZ s.r.o. (IČO 27072231, DIČ CZ27072231) se sídlem v Praze, Kyjovská 1984/3, Praha 4 – 142 00, zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze dne 2. července 2003, oddíl C, vložka 94163.

Všeobecné obchodní podmínky vymezují rámec obchodních vztahů mezi společností PELING MEDIA CZ s.r.o. (dále jen dodavatel) a jinou právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen odběratel) a považují se vždy za součást všech uzavřených kupních smluv (hotovostní doklad, faktura, dodací list) vystavených dodavatelem.

 1. Objednávka
 2. Prodej, dodací podmínky
 3. Faktura
 4. Doklad o zaplacení
 5. Cena
 6. Platba
 7. Záruka
 8. Podmínky svozu zdarma pro klienty
 9. Bonus
 10. Penále
 11. Obecná ustanovení

1. Objednávka

– objednávkou se rozumí doklad obsahující identifikační a kontaktní údaje odběratele jméno (u právnických osob název společnosti), IČO, adresu sídla, adresu dodání (není-li shodná s adresou sídla odběratele), obchodní název zboží (objednací kód dle ceníku dodavatele), množství, datum objednání, způsob platby (hotovost, bezhotovostní převod), zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem na kontaktní místo dodavatele: Adresa: Kyjovská 1984/3, 142 00 – Praha 4 Fax: 241776763 Tel. 241776764-5 E-mail: info@a4o.cz .

2. Prodej, dodací podmínky

– prodej a dodání zboží odběrateli je uskutečňován v místě plnění (adresa dodání) stanoveném v objednávce odběratele nebo v místě provozovny dodavatele. Pokud je místo plnění dohodnuto jinde než v provozovně dodavatele, je tento oprávněn vyúčtovat (v případě ceny objednávky nižší než 5000,- Kč) odběrateli náklady spojené s přípravou a dopravou zboží (cena 1 zásilky je v takovém případě stanovena dohodou na 150,- Kč bez DPH, v případě zaslání na dobírku 200,- Kč bez DPH). Místo a případně čas plnění, musí být uvedeny v objednávce či jiným prokazatelným způsobem. Standardně je zboží dodáváno do 48 hodin na místo určení odběratelem od data přijetí objednávky. Cena za výkup tonerů zasílaná složenkou je ponížena o 50,- Kč, dle tarifů České pošty.

3. Faktura

– fakturou se rozumí doklad, zpravidla vystavený k jedné objednávce, kterým dodavatel vyúčtuje odběrateli dohodnutou cenu za každé ukončené plnění objednávky. Vystavená faktura má náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/92Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty – DPH), je-li zákazník plátcem DPH.

4. Doklad o zaplacení

– dokladem o zaplacení je zpravidla pokladní doklad osvědčující převzetí úhrady dodavatelem od odběratele. Doklad o zaplacení, je-li vystaven ve prospěch plátce DPH a zní-li na částku nižší než je zákonný limit, má charakter zjednodušeného daňového dokladu.

5. Cena

– ceny zboží a produktů dodavatele v prodeji jsou cenami smluvními. Není-li dohodnuto jinak je za smluvní cenu zboží považována aktuální cena stanovená platným ceníkem vydaným dodavatelem v době dodávky odběrateli. Ceníky jsou pravidelně aktualizovány a jsou k nahlédnutí na provozovně dodavatele či na stránkách dodavatele www.a4o.cz nebo www.all4office.cz . Dohoda o ceně vzniká vystavením písemné objednávky nebo na místě dodání, při platbě v hotovosti.

6. Platba

– platbu uskutečňuje odběratel na základě dokladu o zaplacení nebo faktury vystavené dodavatelem, v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet dodavatele, uvedený v záhlaví faktury v termínu splatnosti uvedeném tamtéž. Úhrada se považuje za provedenou v okamžiku, kdy jsou peníze připsány na účet dodavatele. V případě prodlení s platbou bude vyúčtován odběrateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny, s níž je odběratel v prodlení, za každý den prodlení. V případě prodlení s platbou delší než 14 dní od data splatnosti faktury bude vyúčtován odběrateli úrok s dvojnásobnou sazbou úroku z prodlení tj. 0,1% z ceny, s níž je odběratel v prodlení za každý den prodlení, není-li písemným dodatkem dohodnuto jinak.

7. Záruka

– dodavatel poskytuje odběrateli na veškeré dodávané zboží standardní záruku v délce trvání 24 měsíců od data převzetí zboží dodavatelem, není-li garančním listem nebo dodacím listem (fakturou), jež je součástí každé dodávky stanoveno jinak. Pro uznání záruky na zboží odběrateli dodavatelem platí tyto podmínky: nárok na záruku byl uplatněn v záruční době v provozovně dodavatele nebo jinde, je-li záručním listem nebo jiným dokumentem stanoveno jinak, odběratel předal zboží v originálním obalu, není-li průkazně stanoveno jinak, požadavek na záruku nevznikl v důsledku nesprávné a neodborné manipulace se zbožím, či v rozporu s technickou dokumentací nebo obecně platnými zásadami pro manipulaci se zbožím, na vadu na zboží nebyla poskytnuta sleva z ceny, požadavek na záruku nevznikl v důsledku mechanického poškození či neopatrnou přepravou nebo živelnou událostí. Uznaná záruka opravňuje odběratele požadovat na dodavateli výměnu zboží, které bylo zákazníkem oprávněně reklamováno, za zboží stejné, obdobné bez vad nebo finanční náhradu ve výši rovnající se ceně reklamovaného zboží. Dodavatel neposkytuje jinou záruku za jakost zboží nebo v souvislosti s vadami zboží než jaká je zde uvedena.

8. Podmínky svozu zdarma pro klienty

 • kteří navázali obchodní spolupráci s A4O v oblasti dodávek kancelářských potřeb a vykazují obchodní obrat alespoň ve výši 20 000,- Kč / měs.
 • kteří odebírají od A4O spotřební materiál (nové či kompatibilní inkoustové nebo tonerové kazety) a jedná se o jejich vrácení dodavateli
 • nebo finanční objem odvážených kazet k odběru přesáhne 2000,- Kč bez DPH (mimo Prahu a okolí do 50km - 5000,- Kč bez DPH ) kalkulátor s aktuálními cenami

9. Bonus

Kazety tříděné bez papírových a plastikových obalů + 10% ceny dodávky

10. Penále

Odpadní kazety, které nevykupujeme ukládáme:

 • v případě podílu do 10% celkové dodávky zdarma
 • v případě podílu nad 10% dle váhy (7,5 Kč / kg)

11. Obecná ustanovení

– dodavatel a odběratel se tímto dohodli, že budou všechny spory vzniklé s plněním předmětu objednávek řešit především vzájemnou dohodou. Pro všechny spory vzniklé z realizace předmětu objednávek a nevyřešené dohodou dodavatele s odběratelem, se účastníci dohodli ve smyslu §89a) zákona č. 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád) a zakládají místní příslušnost ke Krajskému obchodnímu soudu v Praze.